Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

โปรโมชั่นพิเศษ

สมัครเรียนภาษา 4 ท่าน ชำระเงินเพียง 3 ท่าน (โดยท่านที่เรียนฟรีชำระค่าเอกสารเพิ่ม) หรือ

อบรมครบ 3 หลักสูตร ฟรี 1 หลักสูตร (โดยผู้เรียนเพียงชำระค่าเอกสารเพิ่ม)


หลักสูตร

ค่าเอกสาร

ประกอบการเรียน

การฟัง-การพูด 1

400 บาท

การฟัง-การพูด 2

400 บาท

การฟัง-การพูด 3

400 บาท

การเขียนเบื้องต้น

150 บาท

การเขียนระดับสูง

150 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

400 บาท

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 1

150 บาท

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 2

150 บาท

ติวเข้ม TU-GET

150 บาท

การเตรียมสอบ TU-GET

250 บาท

 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

 339 บาท

การเตรียมสอบ IELTS

300 บาท

การเตรียมสอบ TOEIC

300บาท


เงื่อนไขการใช้สิทธิเรียนฟรี

1. การใช้สิทธิเรียนครบ 3 วิชา ฟรี 1 วิชา

1.1 การนับสิทธิเรียนฟรี เป็นดังนี้

1.1.1 เรียนวิชา 30 ชั่วโมง 3 วิชา ได้สิทธิเรียนฟรี ในวิชา 30 ชั่วโมง

1.1.2 เรียนวิชา 30 ชั่วโมง 2 วิชา วิชา 60 ชั่วโมง 1 วิชา ได้สิทธิเรียนฟรีในวิชา 30 ชั่วโมง

1.1.3 เรียนวิชา 30 ชั่วโมง 1 วิชา วิชา 60 ชั่วโมง 2 วิชา ได้สิทธิเรียนฟรีในวิชา 60 ชั่วโมง

1.1.4 เรียนวิชา 60 ชั่วโมง 3 วิชา ได้สิทธิเรียนฟรี ในวิชา 60 ชั่วโมง

1.2 สิทธิเรียนฟรี หากเลือกใช้สิทธิในวิชาที่ต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับ จะไม่ได้ส่วนต่างคืน แต่การใช้สิทธิในวิชาที่สูงกว่าโดยประสงค์ จะเพิ่มเงินนั้น กระทำมิได้

1.3 ผู้ที่จะใช้สิทธิต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหรือสำเนาใบเสร็จ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน(กรณีนำใบเสร็จไปเบิก) มาแสดงและมอบให้สถาบันภาษาเท่านั้น เอกสารอื่นไม่สามารถนำมา ใช้สิทธิได้ ใบเสร็จรับเงินเปรียบเสมือนคูปอง ที่ผู้จะใช้สิทธิต้องพร้อม ที่จะมาแสดงและมอบให้สถาบันภาษา หากไม่มีหรือสูญหาย สิทธินั้นถือว่าสิ้นสุดไปทันที แม้ว่าสถาบันภาษาจะมีข้อมูลการอบรม ของผู้สมัครอยู่ก็ตาม

1.4 หากผู้อบรมสมัครวิชาใดโดยชำระค่าอบรมเต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้สิทธิเรียนฟรีในครั้งนั้นได้อีก

1.5 ผู้ใช้สิทธิเรียนฟรีต้องชำระค่าเอกสาร (150 บาท -700 บาท)

1.6 สิทธิเรียนฟรีเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิได้

1.7 สิทธิเรียนฟรีไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


2. การใช้สิทธิเรียนฟรี มา 4 คน จ่าย 3 คน

2.1 ผู้ที่จะใช้สิทธิต้องมาสมัครพร้อมกันทั้ง 4 คน ในคราวเดียวกัน (สมัครและจ่ายค่าอบรมพร้อมกันเท่านั้น)

2.2 สมัครเรียนวิชาเดียวกัน ค่าอบรมเท่ากัน ช่วงเวลาอบรมเดียวกัน (ถ้าวิชานั้นมีแบ่งระดับ ต้องลงระดับเดียวกันเท่านั้น)

2.3 สถาบันภาษาจะเก็บใบเสร็จรับเงินทั้งหมดของผู้สมัครโดยจะให้เพียงใบรับ หนังสือเรียนสำหรับนำมารับหนังสือเรียนในวันเปิดเรียนเท่านั้น หากผู้สมัครต้องนำใบเสร็จใบเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และโดยสถาบันภาษาจะอนุญาตให้นำใบเสร็จ นั้นใบเบิกได้ แต่จะต้องนำสำเนาซึ่งลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจลงนามและมีตราประทับจากหน่วยงานมามอบแก่สถาบันภาษาไว้แทน

2.4 สำหรับผู้สมัครคนที่ 4 ในกลุ่มซึ่งจะได้สิทธิเรียนฟรีนั้น จะต้องชำระค่าหนังสือ (150-700 บาท)

2.5 หากผู้สมัครได้สมัครและชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนมาขอใช้สิทธิเรียนฟรีได้

2.6 หากวิชาใดที่สมัครไว้ไม่สามารถเปิดได้ การใช้สิทธิเรียนฟรี ถือเป็นอันยกเลิกสำหรับวิชานั้น เว้นแต่ผู้สมัครทั้งหมดจะเปลี่ยนวิชาสมัครใหม่

3. เงื่อนไขอื่น ๆ

3.1 ให้ใช้ใบเสร็จฉบับจริงหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เท่านั้น (ใบเสร็จของสถาบันภาษาทั้งที่ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต สามารถสะสมร่วมกันได้ ) ไม่อนุญาตให้ใช้ เอกสารอื่นในการขอใช้สิทธิ

3.2 ใบเสร็จหาย หรือไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินได้ ถือว่าสละสิทธิไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี

3.3 หากวิชาที่สมัครไว้เปิดไม่ได้ ถือว่าการสิทธิในรอบนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะเปลี่ยนไปใช้สิทธิในวิชาอื่น

3.4 สิทธิเรียนฟรีไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 


รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรและเวลาเรียน
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสมัครอบรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ใบสมัคร
แผนที่สถาบันภาษา

Website counter