Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home รายละเอียดการรับสมัครอบรม

วิธีการสมัคร

ท่านที่สนใจจะสมัครอบรม สามารถเลือกสมัครได้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 1.ผู้สนใจสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันภาษา ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และชำระค่าอบรมเป็นเงินสดเท่านั้น ในวันและเวลาต่อไปนี้

  • วันธรรมดา 08.30-18.30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวในวันที่ท่านสมัคร? สำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ท่านสามารถติดต่อรับได้ในวันเปิดเรียน (วันที่รับเงินที่ระบุในใบเสร็จ จะไม่ใช่วันเดียวกับวันที่ท่านสมัคร)

 ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  กดที่นี่  เพื่อกรอกข้อมูลและนำไปยื่นสมัครที่เคาน์เตอร์สถาบันภาษา (ชำระเงินสด)

 2.สมัครผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยเงินสดเท่านั้น ตามขั้นตอนดังนี้
        2.1 อ่านวิธีการใช้งานระบบที่ วิธีการสมัครด้วยระบบออนไลน์
        2.2 สมัครอบรมที่ http://db.litu.ac.th/courses/Login.aspx
        2.3 พิมพ์ใบชำระเงินไปชำระภายในกำหนดที่ระบบแจ้งไว้ โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปที่สถาบันภาษาอีก
        2.4 หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 2-3 วัน ให้เข้าระบบไปตรวจสอบผลการสมัครและการชำระเงิน
        2.5 การสมัครสมบูรณ์เพื่อท่านชำระเงินแล้วเท่านั้น
        2.6 ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงในภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดเรียน


สถาบันภาษา ไม่อาจรับผิดชอบการสมัคร หากท่านชำระเงินด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้หมายเหตุ

 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดวิชาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเปิดเรียน
 • หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะไม่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันวันเปิดเรียนอีก โดยจะติดต่อเฉพาะกรณีวิชานั้นเปิดไม่ได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครของท่านเท่านั้น
 • ผู้สนใจโปรดตรวจสอบเนื้อหาวิชาเรียน กลุ่มเรียนให้ถูกต้องตามความต้องการ เมื่อชำระเงินแล้ว
  ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ

 • สถาบันภาษา อำนวยความสะดวกแก่ผู้อบรม ในการออกบัตรอนุญาตนำรถเข้ามหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) (1คัน/ผู้อบรม 1 ท่าน)? โปรดแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ และส่งสำเนาทะเบียนรถยนต์ และสำเนาทะเบียนบ้าน(กรณีที่รถไม่ใช่ชื่อท่าน)  ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายในสัปดาห์แรกของการเปิดอบรม เมื่อพ้นจากนี้แล้ว สถาบันภาษา มิอาจดำเนินการออกใบอนุญาตให้ท่านได้อีก และมหาวิทยาลัยอาจไม่อนุญาตให้ท่านนำรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย  อนึ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีพื้นที่จำกัด สถาบันภาษาจึงขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านใช้บริการขนส่งสาธารณะเดินทางมายังมหาวิทยาลัย

 • ท่านที่จะใช้สิทธิเรียนฟรีทุกประเภท ท่านต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้
  สถาบันภาษา และโครงการ ฯ ไม่รับคำร้องหากท่านสมัครสิทธิเรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งระบบจะแจ้งให้ท่านต้องชำระเงินเต็มจำนวน

 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การใช้สิทธิเรียนฟรี กรณีสะสมใบเสร็จรับเงิน ต้องมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงครบ 3 ฉบับ แล้วจึงนำมาแสดงความจำนงขอใช้สิทธิในรอบถัดไป ท่านไม่สามารถสมัครวิชาที่ชำระเงินปกติพร้อมทั้งใช้สิทธิเรียนฟรีในคราวเดียวได้

 สถาบันภาษา และโครงการ ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ แล้ว


 

Website counter