Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home กลุ่มวิชาการฟัง-พูด

กลุ่มวิชาการฟัง-พูด

การฟัง - การพูด (Listening - Speaking) 30 ชั่วโมง (ระดับ 1 - 3 เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)

  • ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท
  • จันทร์ และ พุธ เวลา 18.00 - 20.30 น. (กลุ่มวันธรรมดา เปิดอบรมเฉพาะระดับที่ 1 ไม่มีการสอบวัดระดับ) 
    เปิดอบรมวันที่ 22 เมษายน - 5 มิถุนายน 2562

  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น. (มีการสอบวัดระดับในวันแรกที่เปิดเรียน) 
    เปิดอบรมวันที่ 21 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2562

คำอธิบายวิชา

  • ศึกษารูปแบบประโยคของการพูดฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกฟัง และฝึกสนทนาตามวัตถุประสงค์ และสถานที่กำหนด เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การแนะนำตัวเอง การรับรองชาวต่างประเทศ การขอและให้คำแนะนำ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาพูดได้มาตรฐาน และมีสำเนียงชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีการจัดระดับผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสมแบ่งเป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

 

Website counter