Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home กลุ่มวิชาเตรียมสอบ

กลุ่มวิชาเตรียมสอบ

การเตรียมสอบ TU-GET 60 ชั่วโมง  

 • ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท
 • วันจันทร์ อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 20.30 น.  เปิดอบรมวันที่ 22 เมษายน - 18 มิถุนายน 2562
 • วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  เปิดอบรมวันที่ 20 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2562

คำอธิบายวิชา

 • ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ตามแนวข้อสอบ TU-GET โดยศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าใจรูปประโยคทั่วไปในภาษาอังกฤษ ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาคำศัพท์ โดยเน้นการเดาความหมายของคำและหน่วยความหมายที่เล็กกว่าคำ (Root, Affix) ศึกษากลวิธีที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการอ่าน โดยเน้นการอ่านเพื่อให้เข้าใจประเด็นสำคัญ รายละเอียดและทัศนคติของผู้เขียน สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ตลอดจนสามารถสรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย

การเตรียมสอบ TOEFL iBT 60 ชั่วโมง

 • ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600.- บาท
 • วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 20.30 น.  เปิดอบรมวันที่ 22 เมษายน - 18 มิถุนายน 2562
 • วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  เปิดอบรมวันที่ 20 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2562

คำอธิบายวิชา

 • ศึกษาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่าน การฟัง และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำแบบทดสอบ TOEFL เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน ตลอดจนพัฒนาคำศัพท์ โดยเน้นการอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นหลักของเรื่อง ความมุ่งหมาย และทัศนคติของผู้เขียนตลอดจนสามารถหาข้อสรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย ศึกษากลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการฟังบทสนทนาและบทบรรยายโดยเน้นความเข้าใจ และการจับประเด็นของเรื่องที่ได้ฟัง ฝึกทักษะการพูดโดยเน้นการอธิบาย การบรรยาย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามทั้ง Independent tasks และ Integrated tasks

ทักษะไวยากรณ์เพื่อการเตรียมสอบ (Structuce for Standardized Tests) 30 ชั่วโมง

 • ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท
 • เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.  เปิดอบรมวันที่ 20 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2562

คำอธิบายวิชา

 • ศึกษาและฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำแบบทดสอบทางภาษาอังกฤษ โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าใจรูปประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบของสถาบันต่าง ๆ ได้แก่TOEFL (IBT), IELTS, TU-GET, CU-TEP, SAT, GMAT, SMART เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้ที่เคยเรียนหลักสูตรไวยากรณ์ 2 มาแล้วนั้น สามารถเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มเติมทักษะการใช้ไวยากรณ์ต่อไป

IELTS 60 ชั่วโมง

 • ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท
 • อังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.  เปิดอบรมวันที่ 23 เมษายน - 27 มิถุนายน 2562
 • อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.  เปิดอบรมวันที่ 21 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2562

คำอธิบายวิชา

 • ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเพื่อเตรียม ความพร้อมในการทำแบบทดสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในต่างประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะสำคัญ ได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียน รวมทั้งการศึกษาศัพท์และ ระบบไวยากรณ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องผ่านทางภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฟังบทสนทนา และการบรรยายการพูดในสถานการณ์ทั่วๆไป และการแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความและหารายละเอียด และการเขียนเพื่อบรรยาย หรือแสดงความคิดเห็น
 • นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับการฝึกกลวิธีต่างๆที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการทำ แบบทดสอบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะใช้ภาษาอังกฤษให้มีพื้นฐานดียิ่งขึ้น

TOEIC 60 ชั่วโมง

 • ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท
 • อังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. เปิดอบรมวันที่ 23 เมษายน - 27 มิถุนายน 2562
 • อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เปิดอบรมวันที่ 21 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2562

คำอธิบายวิชา

 • ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าทำงานในองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการสอบเลื่อนระดับภายในองค์กร เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะทางภาษาที่สำคัญต่อการสื่อสาร โดยเน้นการใช้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยการฟังเพื่อความเข้าใจทั้งในรูปบทสนทนาและการบรรยาย การอ่านจับใจความและความเข้าใจคำศัพท์ การฝึกพูดและเขียนโดยเน้นการใช้หลัก ไวยากรณ์และสำนวนภาษาที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะ และกลวิธีเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบและมีโอกาสได้ศึกษาทบทวน ความรู้ทางไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารและคำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  

 

Website counter