Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home กลุ่มโครงการอบรมระยะสั้น

TU-GET

โครงการอบรมการเตรียมตัวสอบ TU-GET ระยะสั้น
(ติวเข้ม 9 ชั่วโมง) วันธรรมดา


เดือนกุมภาพันธ์ 2563


วันอบรม : วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 18.00 - 21.00 น. (วันละ 3 ชั่วโมง)

สถานที่ : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าอบรม  : 1,200 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

รับสมัคร  :  วันที่ 1 - 15 ของทุกเดือน (สมัครด้วยตนเองหรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารสิกรไทย)
 วิธีการสมัคร

1. ท่านสามารถสมัครอบรม ผ่านวิธีดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

    1.1  สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมชำระค่าอบรมเป็นเงินสด
           โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้ไว้เป็นหลักฐาน  หรือ
    1.2  ดาวน์โหลดใบสมัครและชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
           ทุกสาขา ภายในวันที่กำหนดของการรับสมัคร ชื่อบัญชี "ติวเข้ม สถาบันภาษา มธ."
           เลขที่บัญชี 645-2-03313-3  (ผู้สมัครรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร) และโปรดส่งใบสมัครและ
           หลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-623-5137 
(โปรดโทรยืนยัน 02-613-3101-3 หลังส่งแฟกซ์ ทันที)
2. ในวันอบรม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา เพื่อรับเอกสารประกอบการเรียนและใบเสร็จรับเงิน
     ทั้งนี้ สถาบันภาษา จะติดประกาศรายชื่อผู้อบรม และห้องเรียน ในวันดังกล่าวด้วย


 เงื่อนไขการสมัคร

1. การสมัครอบรม ต้องสมัครรอบต่อรอบ ตามกำหนดที่ประกาศในเว็บไซต์นี้เท่านั้น 
    ไม่สามารถสมัครข้ามรอบ เพื่อไปอบรมในรอบอื่นๆ ได้
2. การสมัครอบรมจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว ซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
3. หากสมัครแล้ว ไม่มาอบรม ถือว่าสละสิทธิ
4. สถาบันภาษา สงวนสิทธิการเปิด-ปิด วิชา หากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน
    ซึ่งทางสถาบันภาษา จะคืนเงินกรณีที่ไม่สามารถเปิดวิชาได้
5. โครงการอบรมนี้ ไม่สามารถใช้สิทธิเรียนฟรีจากการสะสมใบเสร็จได้
    แต่สามารถใช้สิทธิเรียนฟรี มาสมัคร 4 คน ชำระค่าอบรม 3 คน ได้ โดยคนที่ 4 
    ชำระค่าเอกสาร ราคา 100 บาท ซึ่งการใช้สิทธินี้ ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
6. 
โปรดชำระเงินตามช่องทางและวิธีที่กำหนดไว้เท่านั้น? สถาบันภาษาไม่อาจรับผิดชอบ
     หากท่านชำระเงินด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ 
7. โครงการอบรมนี้ เป็นเพียงการแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ TU-GET อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
     มิได้รับรองผลการสอบ และไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ TU-GET แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากท่าน
     ประสงค์จะสมัครสอบ ต้องสมัครสอบผ่านทางช่องทางที่โครงการจัดสอบ TU-GET กำหนด
 

Website counter