Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home เงื่อนไขการใช้สิทธิเรียนฟรี (ปรับปรุง)
เงื่อนไขการใช้สิทธิเรียนฟรี (ปรับปรุง)

เงื่อนไขการใช้สิทธิเรียนฟรี

ตั้งแต่การอบรมรอบ 4/2556 (กรกฎาคม 2556) เป็นต้นไป   โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป สถาบันภาษา ขอปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิเรียนฟรีดังต่อไปนี้


การใช้สิทธิเรียนฟรี โดยสะสมใบเสร็จรับเงิน

       ผู้อบรมสามารถสะสมใบเสร็จรับเงินค่าสมัครอบรมเพื่อนำมาใช้สิทธิเรียนฟรีได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

       1.  สะสมใบเสร็จรับเงินครบ 3 วิชา ได้สิทธิได้รับยกเว้นค่าอบรม 1 วิชา

            1.1  สะสมใบเสร็จวิชา 30 ชั่วโมง 3 ฉบับ  ได้สิทธิวิชา 30 ชั่วโมง 1 วิชา
            1.2  สะสมใบเสร็จวิชา 60 ชั่วโมง 3 ฉบับ  ได้สิทธิวิชา 60 ชั่วโมง 1 วิชา
            1.3  สะสมใบเสร็จวิชา 30 ชั่วโมง 1 ฉบับ  และ 60 ชั่วโมง 2 ฉบับ  ได้สิทธิวิชา 60 ชั่วโมง 1 วิชา
            1.4  สะสมใบเสร็จวิชา 60 ชั่วโมง 1 ฉบับ  และ 30 ชั่วโมง 2 ฉบับ  ได้สิทธิวิชา 30 ชั่วโมง 1 วิชา

      2.  สิทธิเรียนฟรี ไม่รวมค่าเอกสาร / ตำราเรียน  ผู้ใช้สิทธิเรียนฟรีต้องชำระค่าเอกสาร / ตำราเรียน (150-600 บาท)

      3.  การใช้สิทธิเรียนฟรี ทำได้ต่อเมื่อท่านมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงครบ 3 ฉบับแล้ว โดยจะสามารถใช้สิทธิในการสมัครครั้งต่อไป
           และไม่สามารถสมัครพร้อมกับวิชาที่ท่านชำระเงินค่าอบรมเต็มจำนวน

      4.  ผู้อบรมไม่จำเป็นต้องสมัครหลายวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อต้องการใบเสร็จสำหรับการใช้สิทธิเรียนฟรี  การสมัครอบรมขอให้
           คำนึงถึงความสนใจ ความถนัด และความสะดวกในการอบรมของท่านเป็นสำคัญ เนื่องจากเมื่อท่านสมัครแล้ว ไม่สามารถขอ
           เปลี่ยนแปลง หรือคืนเงินได้

      5.  ผู้ที่สามารถใช้สิทธิเรียนฟรี โดยการสะสมใบเสร็จนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

      6.  สถาบันภาษา จะเก็บใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้สิทธิไว้ทั้งหมด

      7.  การใช้สิทธิเรียนฟรี ไม่สามารถโอนสิทธิแก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

      8.  ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิเรียนฟรี ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษาเท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

      9.  เมื่อใช้สิทธิเรียนฟรีประเภทใดแล้ว ถือว่าสิทธิในการเรียนฟรีสิ้นสุด ไม่สามารถไปใช้สิทธิเรียนฟรีประเภทอื่นได้อีก

    10.  หากสมัครโดยใช้สิทธิเรียนฟรีแล้ว ท่านไม่มาเรียนตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ ไม่สามารถเรียกร้อง และไม่สามารถขอสิทธิ
           คืนเพื่อใช้ใน
คราวต่อไปได้

    11.  สถาบันภาษา ขอสงวนสิทธิในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการใช้สิทธิเรียนฟรีโดยมา 4 คน ชำระค่าอบรม 3 คน

         ผู้อบรมสามารถใช้สิทธิ สมัคร 4 คน ชำระค่าอบรม 3 คน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

         1.  จะต้องสมัครวิชาเดียวกัน / รอบเดียวกัน / เวลาเดียวกัน 4 คน  โดยทุก ๆ 4 คน จะได้รับการยกเว้นค่าอบรม 1 คน

         2.  ผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าอบรม ต้องชำระค่าเอกสาร / ตำราเรียน ( 150-600 บาท)

         3.  ผู้อบรมทุกคนต้องมาสมัครและชำระเงินพร้อมกัน หรือส่งตัวแทนมาสมัครและชำระเงินให้ และแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธินี้
              มิเช่นนั้น จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธินี้ได้อีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ

         4.  สถาบันภาษา จะเก็บใบเสร็จรับเงินของผู้สมัครทั้งหมดในกลุ่ม

         5.  การใช้สิทธิเรียนฟรี ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

         6.  เมื่อใช้สิทธิเรียนฟรีประเภทใดแล้ว ถือว่าสิทธิเรียนฟรีนั้นสิ้นสุด ไม่สามารถใช้สิทธิเรียนฟรีอื่นได้อีก

         7.  สถาบันภาษา ขอสงวนสิทธิในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขอื่น ๆ

1.  ให้ใช้ใบเสร็จฉบับจริงหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เท่านั้น (ใบเสร็จของสถาบันภาษาทั้งที่ท่าพระจันทร์
     และศูนย์รังสิต สามารถสะสมร่วมกันได้) ไม่ อนุญาตให้ใช้ เอกสารอื่นในการขอใช้สิทธิ

2.  ใบเสร็จหาย หรือไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินได้ ถือว่าสละสิทธิไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี สถาบันภาษา ไม่อาจค้นหาสำเนาใบเสร็จให้ท่านได้
     ฉะนั้นโปรดเก็บรักษาใบเสร็จไว้ เพื่อประโยชน์ของท่าน

3.  หากวิชาที่สมัครไว้เปิดไม่ได้ ถือว่าการสิทธิในรอบนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะเปลี่ยนไปใช้สิทธิในวิชาอื่น

4.  สิทธิเรียนฟรีไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Website counter